top of page

Vad innebär NIS2-direktivet?

I vår digitala tidsålder är cybersäkerhet mer än bara en försiktighetsåtgärd; det är en affärskritisk faktor. Med NIS2-direktivet som träder i kraft den 18 oktober 2024 är det avgörande för företag att förstå dess implikationer och ta proaktiva steg för att säkerställa efterlevnad. Denna artikel syftar till att guida företag inom olika sektorer genom vad direktivet innebär och hur de kan förbereda sig.

Vad är NIS2-direktivet?

NIS2-direktivet, eller "Network and Information Systems Directive 2", är en uppdatering av det ursprungliga NIS-direktivet och fokuserar på att stärka cybersäkerheten inom kritiska sektorer som energi, transport, bankväsende och hälso- och sjukvård. Dess syfte är att säkerställa att dessa sektorer är motståndskraftiga mot cyberhot och att de snabbt kan återhämta sig från incidenter.


NIS2 ska anpassas efter svensk lag samtidigt som det ska fastställas riktlinjer för vilka entiteter som lyder under den och vilken/vilka myndighet(er) som blir tillsynsmyndighet. En utredning kring detta ska redovisas senast 23e februari 2024.


Huvudpunkter i NIS2-direktivet:

Riskbedömning och hantering

En av de centrala aspekterna i NIS2-direktivet är kravet på att organisationer i berörda sektorer noggrant analyserar de potentiella säkerhetsriskerna kopplade till deras tjänster. Detta innebär att företag måste identifiera möjliga hot och sårbarheter och vidta lämpliga åtgärder för att hantera och minimera dessa risker. En noggrann riskanalys blir därmed ett avgörande första steg mot att uppfylla NIS2-kraven och etablera en robust cybersäkerhetskultur.

Incidenthantering och återställning

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Rollen av tjänsteleverantörer

Incidentrapportering och samarbete

Alla 10 grundläggande kraven hittar du längst ner i denna artikel.

 

Förberedelser att ta action på innan 18 oktober 2024:

 • Säkerhetsrevision Nu är tiden att genomföra en noggrann säkerhetsrevision. Identifiera sårbarheter och brister i era nuvarande system och säkerställ att ni har åtgärdsplaner på plats.

 • Utveckla en cybersäkerhetsstrategi Skapa och implementera en omfattande cybersäkerhetsstrategi som uppfyller NIS2-kraven. Detta bör omfatta policies, procedurer och tekniska lösningar.

 • Utbildning och medvetenhet Investera i utbildning och ökad medvetenhet om cybersäkerhet för er personal. En välutbildad arbetsstyrka är er första försvarslinje.


Påföljder vid bristande efterlevnad

Företag som inte uppfyller NIS2-kraven riskerar allvarliga påföljder, inklusive ekonomiska böter. Efterlevnad är inte en valfrihet, det är en nödvändighet.

Cybersäkerhet ska vara högst upp på agendan

NIS2-direktivet är en signal om att cybersäkerhet måste vara högst upp på agendan för företag inom kritiska sektorer. Genom att agera nu, genomföra säkerhetsrevisioner, utveckla strategier och utbilda personalen kan företag förbereda sig för en framgångsrik övergång till den nya cybersäkerhetsverkligheten. Tiden är inne att ta ansvar för vår digitala framtid och säkerställa att vi är rustade för de utmaningar som kommer att möta oss. 


Här är de 10 grundläggande säkerhetskraven inom NIS2:

 1. Riskbedömning och hantering: Organisationer måste analysera och hantera säkerhetsrisker noggrant, inklusive hot och sårbarheter.

 2. Incidenthantering och återställning: Tydliga planer krävs för att snabbt hantera cybersäkerhetsincidenter och återställa normal drift.

 3. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder: Åtgärder ska vidtas för att säkerställa nätverks- och systemsäkerhet, inklusive säkerhetstester.

 4. Leverantörssäkerhet: Säkerhetskrav bör inkluderas i leverantörsrelationer för att säkerställa cybersäkerhet.

 5. Säkerhetsinformation och händelserapportering: Allvarliga incidenter ska rapporteras till myndigheter i tid.

 6. Kontinuitetsplanering: Planer ska finnas för att hantera säkerhetsrelaterade avbrott och säkra kontinuerlig verksamhet.

 7. Säkerhet i leveranskedjan: Leveranskedjan måste granskas för säkerhetsrisker och skyddas.

 8. Identifikation och autentisering: Identifiering av användare och enheter ska vara säker och effektiv.

 9. Övervakning och granskning: Aktiv övervakning av nätverk och system krävs för att upptäcka hot i realtid.

 10. Säkerhetsåtgärder för kritiska tjänster och försörjning: Särskilda skyddsåtgärder krävs för att säkra kritiska tjänster och försörjning.

bottom of page