top of page
Kontakt header.jpg

IXX Policy för behandling av personuppgifter

Policy

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2020-05-27, har följande policy upprättats för IXX IT-partner AB.

IXX IT-partner AB (556472-0802) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag alternativt vid samtycke. Vi lagrar kontaktuppgifter till våra kunder och i förekommande fall foto och filmer där vi har ett samtycke med medverkande.

Registrerades rättigheter

Vid eventuella begränsningar i vår behandling av dina personuppgifter kan detta innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

  • Du har rätt att begära att dina uppgifter blir rättade.

  • Du har rätt att återkalla ditt samtycke.

  • Du har rätt att begära begränsning i vår behandling av dina personuppgifter.

  • Du har rätt till radering av dina personuppgifter hos oss.

  • Du har rätt att göra ett kostnadsfritt utdrag per kalenderår av vilka personuppgifter som vi har registrerade.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast behöriga personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Kontakt

För eventuella frågor kring vår hantering kontakta i första hand vårt dataskyddsombud Roger Broberg på support@ixx.se.

Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta datainspektionen@datainspektionen.se.

bottom of page